Amazon

Mistrz Utrzymania Ruchu (M/k)

3 weeks agoGliwice, Poland

DESCRIPTION

Mistrz Utrzymania Ruchu (M/K)

OPIS:
Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie rozwiązań.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP i monitorowanie współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich propagowanych zasad,
• podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów w budynku,
• prowadzenie interaktywnych szkoleń i pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych na zmianie,
• wspieranie kierownika liniowego i nadzorowanie prac na zmianie pod jego nieobecność,
• zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych,
• wspieranie stałego doskonalenia systemów w standardowy sposób w ramach całej sieci w UE,
• nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

BASIC QUALIFICATIONS

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
• duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w automatyce lub złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów,
• solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC,
• doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych,
• znajomość wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i jego wydajności,
• znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników,
• doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
• potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją,
• umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym,
• gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

PREFERRED QUALIFICATIONS

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
• potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób w zespole i wpływania na ich postępowanie,
• potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i prac oraz nadawania im priorytetów,
• doświadczenie w zarządzaniu wieloma wykonawcami zewnętrznymi,
• doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Job ID: Amazon-1396729